Từ trái qua phải:

ThS.BS. Lê Trần Quang Minh (Phó Giám Đốc)
PGS.TS.BS. Trần Phan Chung Thủy (Giám Đốc)
ThS.BSCKII. Võ Quang Phúc (Phó Giám Đốc)
BS Nguyễn Thanh Vinh (Phó Giám Đốc)