BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ

Đóng


BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (CÓ BHYT) NĂM 2016

                                                             

STT Nội dung Giá thu
1 Cắt A gây mê 5,100,000
2 Cắt A dùng Coblator (gây mê) 6,600,000
3 Phẫu thuật cắt A bằng dao Plasma 7,100,000
4 Phẫu thuật cắt A bằng dao Plasma + PT nội soi nạo VA bằng dao Plasma 9,200,000
5 PT nạo VA nội soi 6,600,000
6 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao Plasma 6,600,000
7 PT nạo VA nội soi + Cắt A gây mê 8,900,000
8 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao Plasma + Cắt A gây mê 9,200,000
9 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê 3,500,000
10 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê 2,800,000
11 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên 4,000,000
12 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 2 bên 4,500,000
13 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ 1 bên gây tê 3,400,000
14 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ 2 bên gây tê 3,700,000
15 PT nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/polype/hạt xơ/u hạt dây thanh 4,600,000
16 Cắt polype ống tai gây mê 4,600,000
17 PT tạo hình phanh môi/phanh má/phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản) 2,500,000
18 Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê) 2,300,000
19 PT nội soi cắt u hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt 6,900,000
Bảng giá này được thực hiện kể từ ngày  11 / 04 /2016

BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU NĂM 2016


STT Nội dung Giá thu  
1 Cắt A gây mê 5,100,000  
2 Cắt A bằng Coblator 6,600,000  
3 Cắt A bằng dao Plasma 7,100,000  
4 Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer 6,600,000  
5 Nạo VA - Nội soi - Plasma 6,600,000  
6 Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer + Cắt A gây mê 8,900,000  
7 PT nội soi nạo VA bằng dao Plasma + Cắt A gây mê 9,200,000  
8 PT cắt A bằng Plasma + PT nội soi nạo VA bằng Plasma 9,200,000  
9 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê 3,500,000  
10 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê 2,800,000  
11 PT dò luân nhĩ 1 bên gây mê 4,000,000  
12 PT dò luân nhĩ 2 bên gây mê 4,500,000  
13 PT dò luân nhĩ 1 bên gây tê 3,400,000  
14 PT dò luân nhĩ 2 bên gây tê 3,700,000  
15 Cắt hạt dây thanh qua KHV gây mê 4,600,000  
16 Cắt Pol dây thanh qua KHV gây mê 4,600,000  
17 PT cắt Pol ống tai ngoài qua KHV 4,600,000  
18 Vá lỗ xỏ tai 1 bên (tê) 2,200,000  
19 Vá lỗ xỏ tai 2 bên (tê) 2,500,000  
20  Cắt dây thắng lưỡi, kyste ( u nhú ) môi- lưỡi gây mê 2,500,000  
21 Cắt dây thắng lưỡi, kyste ( u nhú ) môi- lưỡi  gây tê 2,300,000  
22 Cắt kyste rãnh lưỡi thanh thiệt  qua  nội soi gây mê - XPS 6,900,000  
Bảng giá này được thực hiện kể từ ngày  01 / 06 /2016