THÔNG TIN Y HỌC

THÀNH TÍCH CỦA BỆNH VIỆN

Số Quyết định

Ngày ký QĐ

Cấp khen thưởng

Hình thức khen

Nội dung

Năm 2006

Bộ Y tế

Bằng khen

Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2006.

582/QĐ-UB

09.02.2007

UBND TP.HCM

Bằng khen

Tập thể lao động xuất sắc 2006

1338/2006/QĐ-CTN

11.12.2006

Chủ tịch nước

Huân Chương LĐ Hạng 3

Có thành tích XS trong tác từ năm 2001-2005 góp phần vào SN xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

173/QĐKT-LĐLĐ

24.11.2006

LĐLĐ TP.HCM

Bằng khen

Có thành tích XS trong công tác XD và phát triển BV giai đoạn 1986-2006

4675/QĐ-UBND

19.10.2006

UBND TP.HCM

Tặng Cờ Truyền thống

Tặng Cờ truyền thống nhân KN 20 năm ngày thành lập BV

Năm 2007

236/QĐ-BYT

21.01.2008

Bộ Y tế

Bằng khen

Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2007.

781/QĐ-UBND

22.02.2008

UBND TP.HCM

Bằng khen

Tập thể lao động xuất sắc 2007

644/QĐ-BYT

26.02.2008

Bộ Y Tế

Bằng khen

Có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2007

Năm 2008

299/QĐ-BYT

02.02.2009

Bộ Y Tế

Bằng khen

Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2008

746/QĐ-UBND

25.02.2009

UBND TP. HCM

Giấy chứng nhận

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2008

Năm 2009

600/QĐ-BYT

12.02.2010

Bộ Y Tế

Bằng khen

Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009

643/QĐ-UBND

04.02.2010

UBND TP. HCM

Giấy chứng nhận

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009

3743/QĐ-UBND

06.8.2009

UBND TP.HCM

Bằng khen

Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh tại các Trung tâm chữa bệnh 05, 06 (giai đoạn từ 2004-2008)

2523/QĐ-UBND

08.6.2010

UBND TP.HCM

Bằng khen

Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua liên tục 5 năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ V (2005-2010)

Năm 2010

682/QĐ-UBND

16.02.2011

UBND TP.HCM

Chứng nhận

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2010

681/QĐ-UBND

16.2.2011

UBND TP.HCM

Cờ

Tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2010

477/QĐ-BYT

18.2.2011

Bộ Y tế

Bằng khen

Bệnh viện xuất sắc toàn diện 2010

1658/QĐ-TTg

22.9.2011

Thủ tướng CP

Bằng khen

Có thành tích trong công tác từ 2006-2010 góp phần vào SN xây dựng CNXH và BVTQ

1250/QĐ-BYT

26.4.2011

Bộ Y tế

Bằng khen

Có thành tích XS trong việc thực hiện đề án 1816 của BYT giai đoạn 2008-2010

4994/QĐ-UBND

17.10.2011

UBND TP.HCM

Bằng khen

Về thành tích XS trong công tác Tổ chức, triển khai và phối hợp thực hiện đề án 1816 của BYT từ 2008-2011

800/QĐ-UBND

23.02.2011

UBND TP.HCM

Bằng khen

Hoàn thành XS nhiệm vụ 2 năm liên tục 2009-2010

55/QĐ-CĐYT

21.02.2011

Công đoàn Y tế Việt Nam

Cờ

Công nhận BV XS toàn diện năm 2010

Năm 2011

68/QĐ-CĐYT

26.12.2011

Công đoàn Y tế Việt Nam

Bằng khen

Có thành tích XS trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2011

912/QĐ-UBND

24.02.2011

UBND TP.HCM

Công nhận

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2011 (BV.TMH +12 K/P: P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.MX, K.Nhi-TH, K.TĐMC, K.TH)

172/QĐ-BYT

(hiệu lực từ ngày ký)

18.01.2012

Bộ Y tế

Cờ

Tặng cờ thi đua của Bộ Y tế  năm 2011

559/QĐ-BYT

22.02.2012

Bộ Y tế

Bằng khen

Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2011.

66/ QĐ-CĐYT

23.02.2012

Công đoàn Y tế VN

Cờ

Công nhận BV XS toàn diện năm 2011

Năm 2012

1320/QĐ-CTN   (hiệu lực từ ngày ký)

29/8/2012

Chủ tịch Nước

Huân Chương LĐ Hạng 2

Đã có thành tích Xuất sắc trong công tác từ năm 2007 - 2011, góp phần vào Sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

680-QĐ/ĐU

14/5/2012

Đảng ủy Sở Y tế

Giấy khen

Tập thể tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 19/5 (19/5/2011-19/5/2012)

078QĐ-KT/CĐN

29/6/2012

Công Đoàn Ngành Y tế

Giấy khen

Đạt giải trong Hội thi “Gia đình và kiến thức giao thông” ngành Y tế năm 2012.

1529/QĐ-SYT

28/12/2012

Sở Y tế

Giấy khen

Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Truyền thông – Giáo dục sức khỏe năm 2012.

Năm 2013

209/QĐ-SYT

06.02.2013

Sở Y tế

Công nhận

Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2012

958/QĐ-UBND

26.02.2013

UBND TP.HCM

Công nhận

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2012

108/QĐKT-LĐLĐ

22.02.2013

LĐLĐ TP.HCM

Bằng khen

Có thành tích XS trong phong trào thi đua 75 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012

3370/QĐ-UBND

25.6.2013

UBND TP.HCM

Bằng khen

Có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế thành phố giai đoạn 2008-2013.

1283/QĐ-BYT

17.4.2013

Bộ Y tế

Bằng khen

Có thành tích xuất sắc trong công tác Khám, chữa bệnh năm 2012.

2563/QĐ-UBND

17.5.2013

UBND TP.HCM

Công nhận

danh hiệu 14 Tập thể lao động xuất sắc 2012 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Khám bệnh, K.Phẫu thuật).

283/QĐ-SYT

26.12.2013

Sở Y tế

Giấy khen

Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại TP.HCM năm 2013

Năm 2014

750/QĐ-UBND

19.02.2014

UBND TP.HCM

Công nhận

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2013

1502/QĐ-UBND

28.3.2014

UBND TP.HCM

Công nhận

danh hiệu 13 Tập thể lao động xuất sắc 2013 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật).

Năm 2015

715/QĐ-UBND

13.02.2015

UBND TP.HCM

Công nhận

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2014

2724/QĐ-UBND

09.6.2015

UBND TP.HCM

Công nhận

danh hiệu 15 Tập thể lao động xuất sắc 2014 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.THTM, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật, K.KSNK).

2725/QĐ-UBND

09.6.2015

UBND TP.HCM

Bằng khen

Hoàn thành xuất săc  nhiệm vụ 2 năm liên tục 2013-2014

Năm 2016

3372/QĐ-UBND

01.7.2016

UBND TP.HCM

Công nhận

danh hiệu 12 Tập thể lao động xuất sắc 2015 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.THTM, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật,).